Disclaimer

House of Hip Hop, en de aan haar gelieerde ondernemingen, stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie correct is. Onvolkomenheden kunnen echter niet te allen tijde worden voorkomen. House of Hip Hop wijst erop dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, direct noch indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
House of Hip Hop garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Evenmin garandeert House of Hip Hop dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. House of HipHop vraagt hiervoor begrip en wijst erop geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. House of Hip Hop accepteert geen aansprakelijkheid voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Deze website en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van House of HipHop, haar werkmaatschappijen of derden. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor interne bedrijfsvoering en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van House of Hip Hop aan derden, al dan niet kosteloos, worden verspreid.