Privacy Statement

Bij het aanvragen van informatie, het doen van bestellingen, het deelnemen aan marktonderzoeken, het inschrijven op bijeenkomsten, seminars, workshops, het aangaan van overeenkomsten etc. zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden door House of Hip Hop en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Marketingdoeleinden
Het kan zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening gebruikmaken van uw gegevens voor het toezenden van – naar onze mening – voor u van belang zijnde informatie. House of Hip Hop voert hierin een terughoudend en selectief beleid. Als u informatie niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde, door het sturen van een e-mail aan ons kenbaar maken.

Bescherming
House of Hip Hop treft – in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens – de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het onbevoegd gebruikmaken ervan door derden en om elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Internetsites van derden
Op de internetsite van House of Hip Hop kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is daarop niet van toepassing. House of Hip Hop draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Actualiteit
De teksten van deze site en dit privacy statement worden regelmatig op de actualiteit aangepast. Wij adviseren derhalve deze pagina regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze site.